Zasady współpracy

Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszych zasad świadczenia usług:

  • tłumaczenia rozliczane są na podstawie znormalizowanych stron tłumaczenia (nie stron A4),
  • jedna strona tłumaczenia poświadczonego pieczęcią tłumacza przysięgłego wynosi 1125 znaków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.),
  • standardowa strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków (w formacie Word for Windows). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą,
  • tłumaczenia poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego sporządzane są w jednym egzemplarzu. Za dodatkowe egzemplarze pobierana jest opłata,
  • termin wykonania tłumaczenia jest każdorazowo ustalany z Klientem,
  • wszelkie uzasadnione uwagi i reklamacje dotyczące wykonanego tłumaczenia będą uwzględniane, jeżeli zostaną zgłoszone i uzasadnione przez Klienta w terminie 7 dni od daty wykonania tłumaczenia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń,
  • wszelkie ewentualne spory pomiędzy Klientem i Tłumaczem będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Tłumacza,
  • w sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

biała czekolada na czerwonym tle